Збірник наукових праць «НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ» є періодичним науковим виданням, що входить до Переліку фахових видань ДАК України (с.-г. науки). Випускається до 4 разів на рік обсягом до 80 ум.-др. аркушів. Тираж – не менше 300 екз. Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 12270 – 9070 ПР від 13.07.2012 р., видане Державною реєстраційною службою України.