Випуск 20. 2014

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. – Вип.20. – 160 с.

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, проведених ученими науково-дослідних та навчальних установ аграрного профілю України та країн ближнього зарубіжжя, з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства.

 

Приклад бібліографічного оформлення статті зі збірника:

Бабаянц О.В. Ефективність гербіцидів проти різновидів плоскухи (Echinochloa) та очерету гострокінцевого (Scirpus mucronatus) у посівах рису у південному Степу України / О.В. Бабаянц, Л.В. Неплій // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. – Вип. 20. – С. 11-16.

Статті збірника: 
ДолученняРозмір
Титульна сторінка збірника41.95 КБ
Вихідні дані збірника153.28 КБ
Зміст160.59 КБ
Бабаянц О.В., Неплій Л.В. Ефективність гербіцидів проти різновидів плоскухи (Echinochloa) та очерету гострокінцевого (Scirpus mucronatus) у посівах рису у південному Степу України345.51 КБ
Вірич П.А., Ведмеденко Г.Й., Швартау В.В. Вплив тринексапак-етилу на вміст пігментів та аніонів у прапорцевих листках пшениці (Triticum aesticum L.)325.61 КБ
Єщенко В.О., Карнаух О.Б. Біологічні особливості осоту рожевого та як із ним боротись механічним способом343.01 КБ
Задорожний В.С., Карасевич В.В., Мовчан І.В., Колодій С.В. Контролювання бур'янів у посівах сої в Правобережному Лісостепу України356.83 КБ
Задорожний В.С., Карасевич В.В., Мовчан І.В., Колодій С.В. Шкідливість бур'янів та їх контролювання в посівах нуту в умовах Правобережного Лісостепу України353.28 КБ
Задорожний В.С., Мовчан І.В., Колодій С.В. Вплив різних способів обробітку грунту на видовий склад бур'янів при вирощуванні кукрудзи на зерно334.6 КБ
Зуза В.С. До питання поширеності бур'янів357.47 КБ
Іващенко О.О., Бурда Р.І. Європейська політика щодо інвазійних чужорідних видів рослин та перспективи її запровадження в Україні372.17 КБ
Косолап М.П., Кротінов О.П., Конопля М.І., Курдюкова О.М., Соломаха В.А., Соломаха Т.Д. Поширення видів роду Bromus в зоні Лісостепу України339.22 КБ
Курдюкова О.М. Шкідливість нетреби ельбінської (Xanthium albinum (Widder) H. Scholz) та хімічні заходи її контролю в посівах соняшника358.22 КБ
Макух Я.П., Іващенко О.О., Ременюк С.О. Експериментальне використання нового термічного способу контролю бур'янів342.21 КБ
Манько Ю.П., Бабенко Є.О. Методика визначення показників допуску рівня забур'яненості посівів сільськогосподарських культур для ефективного її контролю348.08 КБ
Михальська Л.М., Прядкіна Г.О., Швартау В.В. Вплив елементів живлення та гербіцидів на вміст хлорофілів у рослинах сучасних сортів озимої пшениці338.73 КБ
Могилюк Н.Т. Фітосанітарний моніторинг сорго алепського в Одеській області1.12 МБ
Павлов О.С., Бабенко А.І. Забур'яненість посівів ланки польової сівозміни залежно від систем землеробства в правобережному Лісостепу України342.13 КБ
Рудник-Іващенко О.І. Екзотичні бур'яни в саду - захист від несподіваних агресорів365.5 КБ
Свиридов А.М., Панасенко О.Л. Формування видового складу бур'янів в соєвому агрофітоценозі східного Лісостепу України та вплив їх щільності на продуктивність сої758.67 КБ
Танчик С.П., Мигловець С.М. Вплив грунтових гербіцидів у посівах сої на загальний рівень забур'яненості за різних систем землеробства в правобережному Лісостепу України413.21 КБ
Танчик С.П., Петренко І.М. Шкодочинність проблемних видів бур'янів у посівах буряків цукрових Правобережного Лісостепу України464.69 КБ
Танчик С.П., Сальніков С.М. Винос елементів живлення бур'янами з грунту агрофітоценозу буряків цукрових472.85 КБ
Танчик С.П., Федишин М.М. Забур'яненість ланки польової сівозміни за різних систем землеробства417.98 КБ
Ткаліч Ю.І., Матюха В.Л., Бокун О.І. Захист посівів озимої пшениці від бур'янів на чорноземах звичайних північного Степу України359.23 КБ
Труфанов А.М., Чебикіна Е.В., Щукін С.В., Котяк П.А. Фітосанітарний стан посіву ячменю та дерново-підзолистого глеюватого грунту в умовах екологізації землеробства365.82 КБ
Чебановська Г.Ф. Удосконалення хімічного методу контролю гірчака повзучого в Одеській області334.28 КБ
Чернелівська О.О., Регулювання забур'яненості посівів озимого ріпаку394.26 КБ
Чернишова Є.О., Марковська О.Є. Забур'яненість післяжнивних посівів проса та гречки в проміжних посівах після льону олійного в умовах півдня України335.31 КБ
Шевченко М.В. Вплив способів обробітку грунту та гербіцидів на врожайність просапних культур в Лівобережному Лісостепу377.37 КБ
Швартау В.В., Михальська Л.Н., Брицун В.М. Вплив похідних динітроаніліну на активність грамініцидів класу арилоксифеноксипропіонової кислоти385.83 КБ
Швартау В.В., Рудник-Іващенко О.І., Михальська Л.М. Особливості захисту посівів проса посівного від бур'янів631.05 КБ
Комілов К., Бахромов Б., Зайнобиддинов М-З. Високоефективний гербіцид у посівах озимої пшениці334.45 КБ
Гаджиєва Г.І. Гербіциди на основі трисульфурон-метилу у посівах цукрових буряків328.18 КБ