Випуск 21. 2014

Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. – Вип. 21. – 276 с.

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, проведених ученими науково-дослідних та навчальних установ аграрного профілю України та країн ближнього зарубіжжя, з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ аграрного профілю, спеціалістів сільського господарства.

 

Приклад бібліографічного оформлення статті зі збірника:

Балаєв А.Д. Вплив різних систем обробітку грунту на водно-фізичні властивості темно-сірого опідзоленого грунту Лівобережного Лісостепу України та врожайність пшениці ярої / А.Д. Балаєв, Ю.А. Борисенко // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. – Вип. 21. – С. 17-20.

Статті збірника: 
ДолученняРозмір
Титульна сторінка збірника38.13 КБ
Вихідні дані збірника150.75 КБ
Зміст697.08 КБ
Балаєв А.Д., Борисенко Ю.А. Вплив різних систем обробітку грунту на водно-фізичні властивості темно-сірого опідзоленого грунту Лівобережного Лісостепу України та врожайність пшениці ярої399.62 КБ
Богданович Р.П., Олійник В.С. Вплив надходження рослинних решток культур короткоротаційної сівозміни на вміст рухомих гумусових речовин в чорноземі типовому легкосуглинковому Правобережного Лісостепу384.12 КБ
Герасимчук Л.О., Валерко Р.А. Особливості міграції і акумуляції Cu, Pb, Zn i Cd у межах агроселітебних ландшафтів м. Житомира427.17 КБ
Кризська М.А., Потапенко Л.В. Агрохімічна, агроекологічна та економічна оцінки різних систем удобрення при вирощуванні картоплі552.53 КБ
Мілютенко Т.Б. Удобрення кукурудзи на зерно при вирощуванні на дерново-підзолистому грунті386.45 КБ
Чмель О.П., Мілютенко Т.Б. Лізиметричні дослідження при оцінці хімічної меліорації грунтів та інокуляції насіння кукурудзи382.89 КБ
Айтбаєва А.Т., Ізбасаров Е.Ж., Шаріпова Д.С. Ефективність добрив і пестицидів у системі крапельного зрошення картоплі в умовах південного сходу Казахстану422.23 КБ
Волошина В.В. Вирощування саджанців яблуні на вегетативних підщепах із застосуванням у розсаднику різних типів мульчі417.67 КБ
Готвянська А.С. Вплив мінеральних добрив на якість продукції цибулі ріпчастої385.62 КБ
Дорошенко О.Л., Хоміна В.Я. Формування фотосинтетичних показників посівів різних за походженням сортів гречки в умовах західного Лісостепу401.13 КБ
Дударчук І.С., Петренко Т.С., Мисковець К.В. Вплив рівня удобрення та строків сівби на накопичення основних елементів живлення в рослинах та урожайність сортів ріпаку озимого594.76 КБ
Єгупова Т.В., Дибко М.І. Вплив елементів технології вирощування на формування врожайності та якості зерна тритикале озимого на дерново-підзолистих супіщаних грунтах Західного Полісся851.84 КБ
Карпук Л.М. Вплив позакореневого підживлення мікродобривами на показники фотосинтетичної продуктивності цукрових буряків512.56 КБ
Кикало М.М. Вплив розміру посівних фракцій на продуктивність біологічних форм цукрових буряків370.32 КБ
Мовчан К.І. Вплив способу сівби та густоти рослин на тривалість міжфазних періодів і урожайність квасолі звичайної в умовах правобережного Лісостепу України389.11 КБ
Табакаєва М.Г., Дубовий В.І., Дубовий О.В. Продуктивність пшениці в умовах вегетаційного досліду залежно від дози внесення осаду стічних вод каналізації383.32 КБ
Тарасюк В.А., Хоміна В.Я. Вплив агротехнічних заходів на густоту стояння рослин розторопші плямистої377.62 КБ
Чинчик О.С. Вплив використання Екограну на показники симбіотичної продуктивності квасолі звичайної в умовах південної частини Лісостепу західного386.08 КБ
Сторожик Л.І. Різноякісність насіння сорго цукрового за розмірами та властивостями369.14 КБ
Григор'єва О.М. Продуктивність сої залежно від агротехнічних заходів її вирощування в умовах північного Степу України426.65 КБ
Задубинна Є.В., Тарасенко Т.В., Богатир Л.В. Особливості формування продуктивності кукурудзи на торфових грунтах Лісостепу України721.15 КБ
Іванченко Т.В. Нові підходи у боротьбі з карантинним бур'яном гірчаком повзучим в умовах Сухостепової зони Нижнього Поволжя400.13 КБ
Мандровська С.М. Моніторинг забур'яненості в агрофітоценозах світчграсу377.29 КБ
Москалевська Ю.П., Патика М.В. Мікробна трансформація вуглецьвмісних речовин ризосфери цукрового буряка в різних агроценозах988.1 КБ
Пастух Н.П. Вплив добрив та обробітку чорнозему типового на транспіраційний коефіцієнт пшениці озимої в умовах Лівобережного Лісостепу380.81 КБ
Аміров Б.М., Удовицький А.С., Амірова Ж.С. Екологічна оцінка зразків моркви з Тайваню в умовах північного Казахстану397.22 КБ
Доронін В.А., Бусол М.В., Белік Я.В. Якість насіння цукрових буряків залежно від його стимулювання479.01 КБ
Дубчак О.В. Продуктивність вихідних форм багатонасінних кормових буряків493.55 КБ
Мозговська Г.В., Івченко Т.В., Шабетя О.М. Створення перспективного селекційного матеріалу баклажана із використанням біотехнологічних методів370.63 КБ
Корнєєва О.М., Ненька О.В. Селекційно-генетичні особливості запилювачів цукрових буряків за ознакою цукристості680.68 КБ
Леонова К.П., Мельниченко Т.В. Джерела урожайності та товарності коренеплодів моркви для селекції в правобережному Лісостепу України445.58 КБ
Мазур З.О., Корнєєва М.О. Адаптивна здатність генотипів озимого жита для створення гетерозисних гібридів548.94 КБ
Новак Ж.М., Полянецька І.О., Заболотна І.Р. Висота рослин та цільність колоса зразків пшениці озимої, створених методом віддаленої гібридизації382.29 КБ
Хоменко С.О., Федоренко М.В. Вихідний матеріал за стійкістю проти вилягання пшениці твердої ярої для умов Лісостепу України397.95 КБ
Заболотна А.В., Заболотний О.І. Вплив гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин Емістим С на формування структури врожаю пшениці ярої413.5 КБ
Саблук В.Т., Грищенко О.М., Ворожко С.П. Сучасні енсектициди для обробки насіння цукрових буряків проти бурякових довгоносиків385.03 КБ
Холод С.М., Харченко Л.Я. Вихідний матеріал кукурудзи за стійкістю до сажкових хвороб392.7 КБ
Бородай В.В., Кляченко О.Л. Особливості індукованого морфогенезу та регенерації генотипів Solanum tuberosum L. української селекції1001.01 КБ
Гонтаренко С.М., Герасименко Г.М. Андрогенні калуси цукрових буряків754.36 КБ
Гунчак В.М., Шевага Г.М., Кордулян Р.О., Кирик М.М. Застосування біологічного регулятора росту "Reglalg" у культурі in vitro на рослинах картоплі437.89 КБ
Коцар М.О. Вплив сольового стресу in vitro на розвиток пагонів міскантусу1.19 МБ
Кляченко О.Л., Криловська С.А. Отримання клітинних суспензій різних генотипів цукрових буряків (Beta vulgaris L.)527.02 КБ
Кузнєцова І.В. Технологічна лінія післязбиральної обробки стевії (Stevia rebaudiana Bertoni)549.63 КБ
Полянецька І.О., Любич В.В., Сухомуд О.Г. Вміст білка та його вихід з урожаєм зерна пшениці озимої залежно від сорту788.61 КБ
Гунчак Т.І. Особливості вирощування сорго цукрового в якості сировини для виробництва біопалива в умовах південно-західного Лісостепу України657.49 КБ
Цицюра Я.Г., Цицюра Т.В. Редька олійна як сировина для виробництва біопалива387.48 КБ
Роїк М.В., Гонтаренко С.М., Лашук С.О. Сучасний стан розвитку селекції та реєстрації представників роду Miscanthus в Україні та світі824.04 КБ
Корнієнко С.І., Терьохіна Л.А., Куц О.В., Могильний В.В. Сучасні енергоощадні технології вирощування маточних коренеплодів буряка столового517.18 КБ
Семенченко О.Л. Насіннєва продуктивність буряка столового залежно від фракції маточника та обробки його регулятором росту976.55 КБ
Нелюбіна Ж.С., Карімов А.Ф., Касаткіна Н.І. Кормова й насіннєва продуктивність лядвенцю рогатого в умовах середнього Передуралля402.45 КБ
Доронін А.В. Сучасний стан зернового ринку в Україні432.06 КБ